BIP - Przedszkole nr 5 w Chorzowie

BIP - strona główna
Przedszkole nr 5 w Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót

Treść strony

wersja do druku
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

PONOWNE WYKORZYSTNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Zasady udostępniania informacji publicznych będących w posiadaniu Przedszkola nr 5 w Chorzowie w celu ich ponownego wykorzystania

 

 

 

1. Ponownemu wykorzystaniu podlega informacja publiczna:

 

1.1. Udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkola nr 5 w Chorzowie www.przedszkole5chorzow.pl/bip

 

1.2. Udostępniona w serwisie informacyjnym na stronie www.przedszkole5.edu.pl

 

1.3. Przekazana na wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej

 

 

 

2. Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej dla informacji publicznych udostępnianych w BIP Przedszkola nr 5 w Chorzowie:

 

2.1. Jeśli dla danej informacji publicznej udostępnionej w BIP Przedszkola nr 5 w Chorzowie nie zostały określone odrębne warunki ponownego wykorzystywania

 

2.2. Osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące te informacje w celu ich ponownego wykorzystania są zobowiązane do:

 

a) poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej

 

b) udostępniania innym użytkownikom informacji publicznej w pierwotnie pozyskanej formie

 

c) informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej

 

 

 

3. Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej dla informacji publicznych udostępnianych na wniosek:

 

3.1. Przedszkole nr 5 w Chorzowie określa warunki udostępniania informacji publicznych w celu ponownego wykorzystywania odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy

 

 

 

4. Sposób korzystania z informacji publicznych stanowiących bazę danych:

 

4.1. Przedszkole nr 5 w Chorzowie zapewnia możliwość wykorzystywania bazy danych, do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania bazy danych, w całości lub we fragmentach oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania danych pod warunkiem, że nie narusza to ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz. U. nr 128, poz. 1402 z późn, zm.)

 

5. Zasady odpowiedzialności Przedszkola nr 5 w Chorzowie:

 

5.1. Przedszkole nr 5 w Chorzowie nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystanie udostępnionej lub przekazanej informacji publicznej w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny

 

5.2. Przedszkole nr 5 w Chorzowie nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie informacji publicznej będącej bazą danych przez podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystania bazy danych przysługujące Przedszkolu nr 5 w Chorzowie

 

 

 

6. Tryb wnioskowy udostępniania informacji publicznych w celu ponownego wykorzystywania:

 

6.1. Udostępnianie informacji publicznych w celu ich ponownego wykorzystywania następuje na wniosek w przypadkach, gdy:

 

a) Informacja publiczna nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Przedszkola nr 5 w Chorzowie

 

b) Wnioskodawca zamierza wykorzystać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone

 

6.2. Wniosek składa się na formularzu, którego wzór określił minister Administracji

i Cyfryzacji Rozporządzeniem z dnia 17 stycznia 2012 roku. Wniosek można złożyć

w formie dokumentu papierowego bądź w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

 

6.3. W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia

 

6.4.Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych możliwe jest przedłużenie załatwienia sprawy o kolejne 20 dni, po zawiadomieniu wnioskodawcy

w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku

 

6.5.Przedszkole nr 5 w Chorzowie może nałożyć opłatę za udostępnianie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, jeżeli przygotowanie informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów

 

6.6. Wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania i przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

 

 

 

7. Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystania lub wysokości opłaty:

 

7.1. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej

 

7.2. W przypadku otrzymania sprzeciwu, Przedszkole nr 5 w Chorzowie, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej:

 

a) Do decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz o wysokości opłat stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), z tym że odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni

 

b) Do uzasadnienia decyzji o odmowie ponownego wykorzystywania informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001roku Nr 112 poz. 1198)

 

7.3. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 roku Nr 0 poz. 270 – tekst jednolity), z tym że:

 

a) Przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi

 

b) Skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz

z odpowiedzią na skargę.

 

 

 

8. W zakresie nieobjętym powyższą regulacją zasady udostępniania informacji publicznych celem ich ponownego wykorzystywania w sposób szczegółowy unormowane zostały w rozdziale 2a ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2011 roku Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)osoba odpowiedzialna za treść: Małgorzata Masternak, dnia: 2013-09-15
utworzony: 15-09-2013 / modyfikowany: 15-09-2013
wprowadził(a): Małgorzata Masternak
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Przedszkole nr 5 w Chorzowie 2020